Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

7 OKVIRNI PROGRAM

7. Okvirni program (7 OP) je eden temeljnih programov EU, ki je namenjen spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Program je zelo kompleksen in vsebuje niz različnih podprogramov in oblik pomoči, ki so jih lahko deležni posamezniki in organizacije širom Evrope. Prijavljati se je možno samo v določene dele programa.

Program je usmerjen v velike raziskovalne projekte na evropski ravni, na katerih se zbira velika kritična masa strokovnjakov in raziskovalcev.

7 OP je sprejet za obdobje 2007-2013.


I. OSNOVNE ZNAČILNOSTI 7 OKVIRNEGA PROGRAMA


1. CILJI PROGRAMA

 • Osnovni cilj programa je zagotoviti izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov na vseevropski ravni. EU želi pri tem z združevanjem raziskovalnih potencialov in koncentriranimi vlaganji sredstev v najboljše razvojno – raziskovalne projekte doseči raziskovalno odličnost.
 • EU si je zadala strateški cilj, da do leta 2010 doseže raven vlaganj v razvoj in raziskave v višini 3% BDP in tako prehiti Japonsko in ZDA. To bo omogočilo, da EU postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu.
 • Program izvaja skupno evropsko raziskovalno politiko – oblikovanje skupnega evropskega raziskovalnega prostora - ERA (European Research Area).


2. OSNOVNI SKLOPI PROGRAMA

7 OP je sestavljen iz 4 glavnih sklopov ter posebnega programa za jedrske raziskave

1. Sklop - sodelovanje

Spodbuja sodelovanje med univerzami, industrijo, raziskovalnimi centri in organi javne oblasti za doseganje vodilnih rezultatov na desetih različnih tematskih področjih:

 • Zdravje
 • Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije
 • Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije
 • Energija
 • Okolje (vključno s podnebnimi spremembami)
 • Promet (vključno z aeronavtiko)
 • Družbeno-ekonomske in humanistične znanosti
 • Vesolje
 • Varnost

Sklop je razdeljen je na štiri podprograme:

 • skupne raziskave (večina sredstev bo namenjena tem projektom)
 • skupne tehnološke pobude
 • koordinacija raziskovalnih programov
 • mednarodno sodelovanje

2. Sklop - zamisli

Program predvideva ustanovitev avtonomnega Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki bo povečal konkurenčnost Evrope tako, da bo pomagal pritegniti in ohraniti najbolj nadarjene znanstvenike ter da bo podprl tvegane in visoko učinkovite raziskave. Program bo v času trajanja 7 OP podpiral "pionirske raziskave", saj temelji na konceptu, da so le prvorazredni znanstveniki tisti, ki prepoznajo nove priložnosti in smeri na mejah znanja.
Na voljo sta 2 vrsti štipendij, ki se podeljujeta po načelu »od spodaj navzgor« brez vnaprej določenih prioritet na raziskovalnih področjih:

 • začetne štipendije ERC za mlajše raziskovalce, namenjene podpori samostojne poklicne poti
 • napredne štipendije ERC za raziskovalce, namenjene uveljavljenim raziskovalcem

3. Sklop - ljudje

Program je namenjen dejavnostim za usposabljanje in karierno napredovanje raziskovalcev - aktivnosti Marie Curie. Program naj bi razvijal in krepil človeški potencial evropskega raziskovalnega sektorja.

 • Začetno usposabljanje raziskovalcev – omrežja Marie Curie
 • Vseživljenjsko usposabljanje in razvoj poklicne poti – individualne štipendije
 • Povezave in partnerstva med podjetji in univerzami
 • Mednarodna razsežnost – štipendije za raziskave zunaj Evrope in za raziskovalce, ki prihajajo iz držav nečlanic, mednarodne sodelovalne sheme, podpore za ponovno integracijo
 • Priznanja za odličnost

4. Sklop - zmogljivosti

Cilj programa je povečati raziskovalne in inovacijske zmogljivosti v Evropi. Program je razdeljen na šest področij:

 • raziskovalne infrastrukture
 • raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij
 • regije znanja in podpora regionalnim, v raziskave usmerjenim grozdom
 • raziskovalni potencial konvergenčnih regij
 • znanost v družbi
 • podpora skladnemu razvoju raziskovalnih politik
 • mednarodno sodelovanje


JEDRSKE RAZISKAVE

Evropska skupnost za jedrsko energijo (Euratom) je sprejela poseben Okvirni program za jedrske raziskave in usposabljanje (program je ločen od 7. okvirnega raziskovalnega programa) za obdobje 2007-2011.

Del programa EURATOM se bo financiral tudi iz 7 OP, in sicer se bodo financirale nejedrske dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča (JRC – Joint Research Centre).

V okviru 7 OKVIRNEGA PROGRAMA EURATOM pa se bo financiralo:

- dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča na področju jedrske energije.
  Te vključujejo:

 • ravnanje z jedrskimi odpadki in njihov vpliv na okolje
 • jedrsko varnost
 • jedrsko zaščito

- posredne dejavnosti EURATOMA, ki so razdeljene v 2 sklopa:

 • raziskave jedrske fuzije (mednarodni poskusni reaktor ITER)
 • jedrska fisija in zaščita pred sevanjem3.  INSTRUMENTI ZA IZVAJANJE PROJEKTOV 7. OKVIRNEGA PROGRAMA


Projekti 7. Okvirnega programa so praviloma veliki večpartnerski projekti, ki jih izvajajo partnerji, povezani v konzorcije. V nekaterih primerih pa so lahko prijavitelji in izvajalci tudi posamezniki ali posamezna podjetja in institucije.

Skupni projekti  (CP – Collaborative Projects)
Raziskovalni projekti, v katerih sodeluje konzorcij partnerjev iz različnih držav. Njihov cilj je razvoj novih znanj, tehnologij, proizvodov in demonstracijskih aktivnosti za raziskave. Obseg in organizacija projektov se razlikujeta glede na področja in teme. Projekti so lahko majhni, srednji ali veliki, lahko pa so usmerjeni tudi v določeno ciljno skupino, npr. mala in srednje velika podjetja.

Mreže odličnosti (NoE – Networks of Exellence)
Podpora skupnim raziskovalnim programom, ki jih izvaja večje število raziskovalnih
organizacij, ki povezujejo svoje dejavnosti na danem področju. Programe izvajajo raziskovalne skupine v okviru dolgoročnega sodelovanja.

Koordinacijske in podporne aktivnosti (CSA – Coordination and Support Actions)
Podpora koordinacijskim in podpornim aktivnostim raziskovalnih projektov (mreženje, izmenjave, transnacionalen dostop do raziskovalnih infrastruktur, študije, konference, itd.)

Posamezni projekti (Individual projects)
Podpora projektom, ki jih izvajajo posamezne nacionalne ali mednarodne raziskovalne skupine. Ta shema se uporablja predvsem za podporo pionirskih raziskav v okviru Evropskega raziskovalnega sveta.

Podpora usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev
Podpora usposabljanju in razvoju poklicne poti raziskovalcev v okviru aktivnosti Marie Curie.

Posebni ukrepi za mala in srednje velika podjetja ter združenja
Podpora raziskovalnim projektom in projektom, ki temeljijo na tehnološkem razvoju, kjer je glavnina raziskav opravljena s strani univerz, raziskovalnih centrov ali drugih pravnih oseb, koristi pa imajo mala in srednje velika podjetja ter združenja.


II. KDO LAHKO SODELUJE

Sodelovanje v 7 okvirnem programu je odprto širokemu nizu organizacij in posameznikov. Tako lahko sodelujejo:

 • univerze
 • raziskovalna središča
 • večnacionalne korporacije
 • MSP (mala in srednje velika podjetja)
 • javne uprave
 • posamezniki iz vsega sveta
 • organizacije


Glede na različne raziskovalne pobude veljajo različna pravila sodelovanja.


III. FINANČNA SREDSTVA

Proračun za 7OP je 50 521 milijonov EUR.

PROGRAM

sredstva
(v milijonih evrov)

Sodelovanje

32.413

zdravje 

6100

prehrana, kmetijstvo in ribištvo, biotehnologija 

1935

informacijska in komunikacijska tehnologija 

9050

nanoznanosti, nanotehnologije in nove tehnologije proizvodnje 

3475

energetika 

2350

okolje (vključno s podnebnimi spremembami) 

1890

transport (vključno za aeronavtiko) 

4160

socio-ekonomske in humanistične znanosti 

623

varnost 

1400

vesolje 

1430

 

 

Zamisli

7.510

Ljudje

4.750

Zmogljivosti

4.097

raziskovalna infrastruktura

1715

raziskave za mala in srednja podjetja

1336

območja znanja

126

raziskovalni potencial

340

znanost v družbi

330

usklajen razvoj raziskovalnih politik

70

dejavnosti za mednarodno sodelovanje

180

Nejedrske dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča

1.751

 

 

SKUPAJ

50.521

 

EURATOM

sredstva  (v milijonih evrov)

Raziskave fuzijske energije

1.947

Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem

287

Jedrske dejavnosti Skupnega raziskovalnega središča

517

 

IV. KAKO SE VKLJUČIMO V PROGRAM

Osnovna aktivnost vključevanja je prijava projekta na razpise, ki jih Evropska komisija za posamezne sklope in aktivnosti programa objavlja do dvakrat letno.
Celoten postopek sodelovanja v 7. Okvirnem programu je odvisen od statusa, ki ga ima partner v projektu. Ta je lahko: 

 • Koodinator projekta,

ki je nosilna in najbolj odgovorna vloga. Koordinatorji so praviloma partnerji, ki inicirajo projektno idejo ali aktivnost povezovanja in imajo razpoložljive resurse za vodenje zahtevnih in kompleksnih projektov. Pri vključevanju koordinator vodi aktivnosti oblikovanja konzorcija, pripravo prijave in komunicira z Evropsko komisijo.

 • Partner v projektu,

kjer organizacija praviloma prevzame odgovornost za izvajanje določenega projekta. To je primerna vloga za partnerje, ki se prvič vključujejo v skupne raziskovalne projekte.


V. KAJ JE NOVEGA V 7 OP?

7 OP se od prejšnjih okvirnih programov razlikuje v nekaj ključnih točkah:

 • povečan proračun: proračun 7 OP je za 63% višji od proračuna 6 OP (v tekočih cenah)
 • poudarek na temah: zaradi močnega poudarka na glavnih raziskovalnih temah je program bolj prilagodljiv in se bolje odziva na potrebe industrije.
 • Evropski raziskovalni svet (ERS): ERS je prva panevropska agencija za financiranje raziskav, ki so bolj tvegane, vendar tudi potencialno bolj donosne.
 • Regije znanja: 7 OP vzpostavlja nove Regije znanja, ki zbližujejo razne raziskovalne partnerje znotraj regije.
 • financiranje na osnovi delitve tveganja: novoustanovljeni Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja bo povečal podporo zasebnim vlagateljem v raziskovalne projekte, in sicer z izboljšanim dostopom do posojil Evropske investicijske banke (EIB) za večje evropske raziskovalne dejavnosti.
 • Skupne tehnološke pobude (STP): STP so nov koncept, ki povezuje različne partnerje z namenom, da se lotijo ciljev, ki jih na podlagi »poziva za zbiranje predlogov« ni mogoče doseči. Zlasti so usmerjene v tiste raziskovalne dejavnosti, kjer so okrepljeno sodelovanje in velike naložbe bistvenega pomena za dolgoročni uspeh.


V. KORISTNE POVEZAVE