Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

CIP

Program CIP je namenjen izboljšanju konkurenčnosti je nadaljevanje oz. nadgradnja 9 različnih obstoječih programov: MAP, Inovacije (del 6. okvirnega programa), Life, Program inteligentna Evropa (STEER, SAVE, ALTENER), eTEN, eCONTENT in Modinis. S kombinacijo teh programov želi Evropska komisija na enem mestu združiti aktivnosti, ki so potrebne za izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti ter tako ustvariti sinergijo med različnimi programi.

Izhodišča:

 • Neambiciozen podjetniški duh: 53% Evropejcev si ne želi biti samozaposlenih,  temveč raje poiščejo zaposlitev v podjetjih. Poleg tega Evropa zaostaja za ZDA v 10 od 11 inovacijskih kazalcev (tu so še velike razlike znotraj Evrope).
 • Nezadostna inovativnost je eden glavnih razlogov za nezadostno ekonomsko rast.
 • Namen CIP-a je pripomoči k ekonomski rasti in ustvarjanju delovnih mest. Program je komplementaren drugim programom EU. Tako bodo npr. raziskave, financirane v 7 OP, lahko uporabljene pri preboju na trg, ki je pomemben element programa CIP.


I. OSNOVNE ZNAČILNOSTI

1. CILJI

Štirje glavni cilji so:

 • pospeševati konkurenčnost podjetij, še posebej malih in srednje velikih podjetij
 • pospeševati vse oblike inovativnosti; vključno z ekološko inovativnostjo
 • pospešiti razvoj trajnostne, konkurenčne, inovativne in vključujoče informacijske družbe
 • pospešiti energetsko učinkovitost ter uporabo novih in obnovljivih virov energije v vseh sektorjih, vključno s prometom


2. VSEBINSKI SKLOPI:

Program CIP je razdeljen v 3 različne podprograme:

1. Program za podjetništvo in inovativnost – "the Entrepreneurship and Innovation Programme"

Konkurenčnost, inovativnost in pospeševanje podjetniške kulture so ključni pogoji za gospodarsko rast, še posebej za mala in srednje velika podjetja (MSP). Program za podjetništvo in inovativnost povezuje dejavnosti podjetništva, MSP, industrijske konkurenčnosti in inovativnosti. Poseben poudarek je na MSP, od visokotehnoloških gazel do tradicionalnih mikropodjetij in družinskih podjetij, ki sestavljajo veliko večino podjetij v Evropi. Zajema sektorja industrije in storitev. Posebna pozornost je usmerjena na vprašanja enakosti spolov.

Program bo podpiral učenje za odličnost v nacionalnem in regionalnem oblikovanju inovacijskih politik, spodbujal sodelovanje med javnimi in zasebnimi subjekti, ozaveščal o inovativnosti in razširjal dobre prakse na področju inovativnosti.
Lotil se bo ugotovljenih tržnih vrzeli, ki povzročajo slab dostop do lastniškega kapitala, tveganega kapitala in posojil za MSP.

2. Program za podporo politiki IKT

Ta program vključuje finančna sredstva Skupnosti za eTEN (vseevropska telekomunikacijska omrežja), ki podpira uveljavitev in uvajanje vseevropskih storitev na podlagi IKT. Vključuje tudi program e-Vsebine, ki je namenjen spodbujanju razvoja inovativnih evropskih digitalnih vsebin, in MODINIS, ki ponuja neposredno podporo izvajanju primerjalnih analiz, študij, forumov ter dejavnosti promocije in ozaveščanja, ki pripomorejo k izvajanju e-Evrope.

3. Program inteligentna energija-Evropa

Namen programa je pomoč strategiji in ciljem EU na področju trajnostne energije, zlasti na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov in energetske raznovrstnosti.

Program je razdeljen na tri posebna področja:

 • energetska učinkovitost in razumna raba energije, zlasti v sektorjih gradbeništva in industrije („SAVE“)
 • novi in obnovljivi viri energije za centralizirano in decentralizirano proizvodnjo elektrike in toplote ter njihova vključitev v lokalne okoljske in energetske sisteme („ALTENER“)
 • diverzifikacija goriva (npr. z novim razvijanjem in z obnovljivimi viri energije) ter pospeševanje obnovljivih goriv in energetske učinkovitosti v prometu („STEER“).

Poleg tega je program namenjen financiranju horizontalnih pobud, ki združujejo energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije v več gospodarskih sektorjih in/ali povezujejo razne instrumente, orodja in akterje v istem ukrepu ali projektu.


II. KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Sodelujejo lahko:

 • države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so članice evropskega gospodarskega prostora (EGP)
 • države pristopnice in kandidatke
 • države zahodnega Balkana
 • tretje države, če to dovoljujejo sporazumi


III. FINANČNA SREDSTVA

Podprogram

Sredstva (v milijon EUR)

1. Program za podjetništvo in inovativnost

2.166

- od tega eko-inovacije

430

- od ntega finančni instrumenti

1130

2. Program za podporo informacijsko-komunikacijski tehnologiji

728

3. Program Inteligentna energija - Evropa

727

Skupaj

3621


IV. KAKO SE VKLJUČIMO V PROGRAM

Komisija vsako leto sprejme letni program za vsakega izmed 3 podprogramov, v katerem so opredeljena področja prioritet, ki se bodo sofinancirala v tekočem letu. Strateški dokument za posamezno leto je delovni program (Work Programme).
Pozivi za oddajo predlogov so objavljeni na spletnih straneh vsakega od podprogramov CIP.


V. KORISTNE POVEZAVE