Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

EUREKA 

Program Eureka je bil ustanovljen leta 1985 na podlagi Hanovrske deklaracije.


I.  OSNOVNE ZNAČILNOSTI PROGRAMA EUREKA

1. NAMEN IN CILJI

Eureka je panevropska mreža za tržno usmerjene industrijske razvojne in raziskovalne dejavnosti, ki podpirajo konkurenčnost evropskih podjetij tako, da tvorijo povezave in inovacijske mreže v 38 državah.

Osnovni namen je pospeševati sodelovanje raziskovalnega sektorja in industrije pri tehnološkem razvoju v Evropi in zagotoviti konkurenčnost evropske industrije v svetu, zlasti v tekmi z Japonsko, ostalimi vzhodnoazijskimi državami in ZDA.

Program daje velik poudarek vključevanju podjetij. Projekti v programu Eureka morajo biti inovativni in tržno usmerjeni v razvoj izdelkov, rešitev in procesov, ki temeljijo na naprednih tehnologijah.


2. BOTTOM-UP PRISTOP

Program Eureka temelji na t.i. bottom-up pristopu. To pomeni, da partnerji pri posameznih projektih prevzemajo polno odgovornost za pripravo, prijavo in izvajanje dogovorjenih projektov. Projekte oblikujejo le partnerji, v njihovo delo se ne vmešava niti Eureka, niti vlada države članice, ki jih sicer finančno podpira. Za projekt so ves čas odgovorni le udeleženci. Ob nastopu na trgu jim pripadajo tudi vsi ustvarjeni dobički. Eureka je le posrednik, ki pomaga komunicirati, sodelovati in usmerjati.


3. ZNAČILNOSTI USPEŠNIH EUREKINIH PROJEKTOV

 • Potreba po inovativnosti, ki temelji na dobri strategiji in  permanentnem razvojno - inovativnem procesu
 • Tehnološka in poslovna usposobljenost partnerjev
 • Pripravljenost za sodelovanje na mednarodni ravni


4. PREDNOSTI PROGRAMA EUREKA

 • pridobitev oznake Eureka projekt, ki je posebno priznanje in ob izpolnjevanju določenih pogojev prijavitelja kvalificira za pridobitev nacionalne subvencije
 • s svojo prepoznavnostjo omogoča lažji dostop do kapitala pri privatnih virih
 • Eureka projekt pomeni lažjo pot do komercialnega uspeha ter trženja končnih izdelkov
 • pridobitev ustreznih izkušenj za kasnejše sodelovanje v mednarodnih konzorcijih in mednarodnih programih EU


5. STRUKTURA PROGRAMA EUREKA 

Eureka ima 38 držav članic. Druge države lahko sodelujejo v programu s pomočjo nacionalnih informacijskih točk (NIP). Poleg tega lahko sodelujejo tudi države, ki imajo status pridružene države, saj je to del Eurekine strategiije, kako povezati čim več držav zunaj Evrope, ki imajo znanstveni in raziskovalni potencial.

Organi:

 • Ministrska konferenca Eureka (na letni ravni razpravlja o najpomembnejših odločitvah v zvezi s programom)
 • Skupina visokih predstavnikov (odloča o vodenju programa, pripravlja teme za konference in potrjuje predlagane projekte)
 • Sekretariat Eureka (sodeluje z NPC, vodi marketing in komuniciranje ter skrbi za bazo podatkov o projektih)
 • Nacionalni koordinatorji projektov (NCP) so v posameznih državah določene osebe iz ministrstev, ki imajo neposredne stike s partnerji na projektu iz države članice ter skrbijo za promocijo programa. NCP v Sloveniji je na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (erik.potocar@gov.si).


6. PODROČJA, KI JIH POKRIVA PROGRAM EUREKA

 • elektronika in informacijsko komunikacijske tehnologije
 • industrijska proizvodnja, materiali in transport
 • druge industrijske tehnologije
 • energetska tehnologija
 • kemija, fizikalne in druge eksaktne vede
 • biološke znanosti
 • kmetijstvo in vodni viri
 • agroživilske tehnologije
 • mere in standardi
 • tehnologije za zaščito človeštva in okolja


7. TIPI PROJEKTOV

a) Individualni projekti
Pri individualnih projektih sodelujeta vsaj dva partnerja iz dveh različnih držav, od tega eden iz industrije.

b) Projekti v okviru dežnikov (umbrella)
Združi se skupina podjetij in raziskovalnih institucij, ki se osredotočijo na več projektov hkrati na določenem tehnološkem področju ali poslovnem sektorju. Aktivnosti vodijo delovne skupine, ki jih sestavljajo predstavniki Eureka projektov.

c) Projekti v okviru grozda (cluster)
Grozd je praviloma skupina podjetij in ustanov znotraj določene panoge ali dejavnosti, ki vlaga v razvoj novih rešitev, izdelkov in storitev. To so veliki krovni industrijski projekti, ki zastopajo strateške interese posameznih industrijskih panog v okviru Eureke. Grozde koordinirajo sekretariati držav članic Eureke.


II. KOMU JE PROGRAM NAMENJEN
 
Program je namenjen podjetjem in raziskovalnim ustanovam , ki so pripravljeni s skupnimi vlaganji na identificiranih vsebinskih področjih skupaj razvijati nove tehnologije rešitve in izdelke.

Za razliko od 7. OP je ta program precej bolj prilagojen podjetjem, saj ne zahteva tako velikih konzorcijev in postopkov pri prijavljanju in izvedbi. Krajši je tudi čas začetka trženja rezultatov projektov.

Na projektu morata sodelovati najmanj 2 partnerja iz dveh različnih držav članic, vsaj eden pa mora prihajati iz industrije.


III. FINANČNA STRUKTURA
 
Ena od bistvenih posebnosti tega programa je, da posamezni projekt sofinancirajo države članice Eureke, vsaka za svoje organizacije, preostanek pa morajo zagotoviti izvajalci sami.

Vsaka država določi zgornje meje, do katerih odobrava finančno pomoč in te so med državami zelo različne.


IV. KAKO SE VKLJUČIMO V PROGRAM EUREKA
 
Organizacije se lahko vključijo

 • v že obstoječi projekt

Kot zainteresirani partnerji se lahko priključijo projektom, ki so v teku. Način vključitve je možna čez domačo stran programa http://www.eureka.be/

 • v pripravo novega projekta

Tukaj imajo zainteresirane organizacije možnost sodelovati kot nosilke ali le kot sodelujoče organizacije.


V.  EUREKA IN SLOVENIJA

Slovenija uspešno sodeluje v programu Eureka že od leta 1994. Trenutno so slovenski partnerji udeleženi v 63 projektih, v katerih sodeluje 106 slovenskih organizacij.
Slovensko podjetje je bilo v preteklosti nagrajeno z Lillehamer Award - najprestižnejšo nagrado v okviru programa Eureka.

Slovenija od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 predseduje programu Eureka. Spletna stran predsedovanja: http://www.eureka-chair.si/main_alternate.html

Nacionalni koordinator projektov v Sloveniji:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
g. Erik Potočar
tel.: 01 478 46 64
e-pošta: mailto:erik.potocar@gov.si
 

 VI.  KORISTNE POVEZAVE IN NASLOVI