Novice

Arhiv novic

Dobrodošli

STRUKTURNI SKLADI

V finančni perspektivi 2007-2013 je velik del sredstev namenjen Naslovu 1B – Kohezija za rast in zaposlovanje. Ta sredstva  so namenjena za razvojne projekte držav članic EU in ne nadomeščajo sredstev države, temveč predstavljajo dodaten denar, ki ga država oziroma regija nameni za svoj razvoj. Cilj EU je namreč zmanjševanje razlik znotraj EU, kar se lahko doseže z razvojem regij oz. držav, ki so ekonomsko in socialno v slabšem položaju kot povprečje EU.

Za dosego teh ciljev so bili vzpostavljeni finančni inštrumenti v obliki strukturnih in kohezijskega sklada.


I. VRSTE STRUKTURNIH SKLADOV

Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR (ERDF – European Regional Development Fund)

Glavni cilj sklada je  spodbujanje javnih in zasebnih naložb za zmanjševanje  regionalnih neskladij v EU.

 • pomoč podjetjem (še posebej malim in srednje velikim podjetjem) pri ustvarjanju trajnih delovnih mest
 • izgradnja infrastrukture za  raziskave, inovacije, telekomunikacije, okolje, energijo in transport
 • finančni instrumenti za podporo regionalnemu in lokalnemu razvoju in za pospeševanje sodelovanja med mesti in regijami
 • tehnična pomoč

Sredstva ESRR se v zgornjem okviru lahko koristijo na naslednjih področjih: raziskave, tehnološki razvoj, inovacije, podjetništvo, informacijska družba, okolje, preprečevanje tveganj, turizem z naravno in kulturno dediščino, kultura, transportna infrastruktura, energija, izobraževanje ter zdravje. Posebni vidiki, ki jih omenja uredba, so še urbani razvoj, razvoj podeželja ter razvoj območij, odvisnih od ribištva.

Evropski socialni sklad – ESS (ESF – European Social Fund)

Cilj Evropskega socialnega sklada je izboljšati možnosti zaposlovanja v EU.

 • vseživljenjsko učenje, ustanavljanje in širitev inovativnih delovnih organizacij
 • izboljšanje dostopa do zaposlitve in udeležbe na trgu dela
 • krepitev socialne vključenosti z bojem proti diskriminaciji – lažji dostop do trga dela prikrajšanim osebam
 • krepitev človeškega kapitala z reformami izobraževalnih sistemov in s povezovanjem izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji, ter s spodbujanjem partnerstva za reformo na področjih zaposlovanja in vključenosti.
   

Kohezijski sklad (Cohesion fund)

Sredstva iz kohezijskega sklada so namenjena državam članicam, katerih BDP na prebivalca je manjši od 90% povprečja skupnosti. Sklad je namenjen zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik ter stabilizaciji ekonomije. V finančni perspektivi 2007-2013 je do sredstev iz sklada upravičenih 14 držav članic in delno Španija.

Osnovni cilj programa je zagotavljati finančno pomoč za projekte:

 • vseevropskega prometnega omrežja, in sicer prednostne projekte evropskega interesa, ki so bili definirani s strani EU
 • okolja; pomoči so deležni tudi projekti s področja energije in transporta, če je jasno razviden pozitiven vpliv na okolje (učinkovitost porabe energije, obnovljivi viri energije, železniški promet, podpora intermodalnosti, krepitev javnega prometa, itd.)

 

II. CILJNA PODROČJA in OBMOČJA STRUKTURNIH SKLADOV

V obdobju 2007-2013 bodo ESRR, ESS in Kohezijski sklad prispevali k trem ciljem:

Cilj 1: KONVERGENCA
Temeljno načelo konvergence je spodbujanje rasti v najmanj razvitih državah članicah in regijah z izboljšanjem pogojev za rast in zaposlovanje s pomočjo povečevanja in izboljšanja kakovosti naložb v fizični in človeški kapital, razvoja inovacij in družbe znanja, prilagodljivosti na gospodarske in socialne spremembe, varovanja in izboljšanja okolja ter upravne učinkovitosti. Ta cilj predstavlja prednostno nalogo Skladov.

V EU-27 ta cilj v 17 državah članicah zadeva 84 regij s 154 milijoni prebivalcev, v katerih je BDP na prebivalca manjši od 75% povprečja, in 16 regij s 16,4 milijona prebivalcev rahlo nad tem pragom, za katere pa se pomoč postopno ukinja. Za cilj konvergence je na voljo 251,1 milijarde EUR, kar znaša 81,5% vseh sredstev. Znesek je razdeljen na 3 skupine:

 • 189,6 milijarde EUR za konvergenčne regije (BDP pod 75% povprečja EU)
 • 12,5 milijarde EUR regijam, za katere se pomoč postopno ukinja
 • 61,6 milijarde EUR za Kohezijski sklad, ki zadeva 15 držav članic

Cilj 2: REGIONALNA KONKURENČNOST IN ZAPOSLOVANJE
Zunaj konvergenčnih regij bodo razvojni programi regijam pomagali krepiti konkurenčnost in privlačnost regije ter zaposlenost s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb, vključno s spremembami povezanimi s sprostitvijo trgovine, s pomočjo inovacij in spodbujanja družbe znanja, podjetništva, varovanja in izboljšanja okolja, izboljšanja dostopnosti, prilagodljivostjo delavcev in podjetij ter razvojem skupnih trgov dela.

Cilj zadeva regije v 19 državah članicah; v EU-27 bo 168 regij iz tega cilja s 314 milijona prebivalcev. Znesek 49,1 milijarde EUR, kolikor jih je predvidenih za ta cilj, predstavlja 16% vseh sredstev.

V Cilj 1 in 2 sta integrirana pretekla programa Urban II in Equal.

Cilj 3: EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE
Cilj je usmerjen v krepitev:

 • čezmejnega sodelovanja s skupnimi lokalnimi in regionalnimi pobudami
 • transnacionalnega sodelovanja z namenom povezanega ozemeljskega razvoja
 • medregijskega sodelovanja

Vse regije EU so zajete v enem izmed 13 območij transnacionalnega sodelovanja. Za ta cilj je na voljo 7,75 milijarde EU, kar znaša 2,5% celotnih sredstev. Znesek je razdeljen na naslednji način:

 • 5,57 milijarde EUR za čezmejno sodelovanje
 • 1,58 milijarde EUR za transnacionalno sodelovanje 
 • 392 milijonov EUR za medregijsko sodelovanje

Ta cilj je osnovan na osnovi izkušenj, pridobljenih pri preteklem programu skupnosti Interreg.


III. NAČELA DELOVANJA STRUKTURNIH SKLADOV

Delovanje strukturnih in kohezijskega sklada določa uredba Sveta ES št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006.
V finančni perspektivi 2007-2013 je glede na prejšnje finančno obdobje nekaj ključnih sprememb, ki naj bi pripomogle k poenostavljenemu črpanju sredstev in k preglednejšemu delovanju skladov:

 • sredstva se bo črpalo iz 3 skladov, v nasprotju s predhodnim obdobjem, kjer jih je bilo 6
 • pravila za črpanje sredstev v novi perspektivi veljajo tudi za Kohezijski sklad
 • iz strukturnih skladov sta izvzeta Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo
 • en operativni program = en sklad: posamezen operativni program se lahko financira le iz enega sklada (posamezen sklad lahko financira vsebine drugega sklada le do največ 10% posamezne prioritete). Izjema je financiranje iz ESRR in Kohezijskega sklada, ki lahko skupaj financirata programe, povezane z okoljem in infrastrukturo.
 • Načelo koncentracije sredstev (na tiste regije in skupine, ki sredstva najbolj potrebujejo),
 • Načelo programiranja (pomeni, da se sredstva delijo samo za razvojne programe in ne za posamezne investicije),
 • Načelo partnerstva (sodelovanje Evropske komisije, nacionalnih vlad ter regionalnih in lokalnih oblasti),
 • Načelo dodatnosti (sredstva EU samo dopolnjujejo privatne in lokalne finančne vire),
 • Načelo subsidiarnosti (pristojnosti vodenja skladov so razdeljene med lokalne, nacionalne in evropske oblasti),
 • Načelo ocenjevanja (za povečanje nadzora nad porabo, uspešnost ter poenostavljanje sistema dodeljevanja pomoči).

 

IV. FINANČNA RAZDELITEV SREDSTEV

Kohezijska sredstva za obdobje 2007-2013 za celotno EU znašajo 308 milijard EUR (v cenah 2004).

CILJ

 

 

v milijardah EUR

Sklad

KONVERGENCA

81,54% vseh kohezijskih sredstev

 

251,163

 

 

a) najmanj razvite države

70,51%

177,083

ESRR
ESS
Kohezijski sklad

 

b)kohezijske države

23,22%

58,308

 

 

c) statistično prizadete regije

4,99%

12,521

 

 

d) države s predhodno pomočjo iz kohezijskega sklada

1,29%

3,25

 

REGIONALNA KONKURENČNOST IN ZAPOSLOVANJE

15,95% vseh kohezijskih sredstev

 

49,128

 

 

a) regije nad 75% BDP/prebivalca EU

78,86%

38,742

ESRR
ESS

 

b) regije sedanjega cilja 1, ki so zaradi svoje rasti presegle mejo 75% povprečne razvitosti EU

 

b) in c)  skupaj 21,14%

10,385

 

 

c) Ciper

 

 

 

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE

2,52% vseh kohezijskih sredstev

 

7,75

 

 

a) čezmejno sodelovanje

73,86%

5,576

ESRR

 

b) transnacionalno sodelovanje

20,95%

1,582

 

 

c) medregionalno sodelovanje

5,19%

392 milijonov EUR

 


V. SLOVENIJA IN STRUKTURNI SKLADI

Koriščenje sredstev iz strukturnih in kohezijskega sklada je je definirano v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 ( Uradni list RS, št. 41, 11.05.2007), ki jo je 26.4.2007 na redni seji sprejela Vlada Republike Slovenije.

V letih 2007-2013 izvaja Slovenija kohezijsko politiko na dveh ravneh:

 • S sprejetjem Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja (NSRO), kjer so opredeljeni mehanizmi doseganja ciljev, vključno z določitvijo števila operativnih programov in osnovnimi finančnimi razdelitvami.
 • Operativni programi bodo imeli v obdobju 2007-2013 enako funkcijo kot Enotni programski dokument za obdobje 2004-2006 in predstavljajo pravno podlago za črpanje sredstev skladov. Za vsak operativni program so določene tudi prioritete, v okviru katerih se črpajo sredstva skladov.


V NSRO je definiranih 5 ciljev:

 • spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj
 • izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in usposabljanja ter raziskovalne dejavnosti
 • izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve, še posebej z ustvarjanjem delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti
 • zagotoviti pogoje za rast z ugotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanjem kakovosti okolja in ustrezne infrastrukture
 • skladen razvoj regij


Cilje NSRO bo Slovenija dosegla z izvedbo operativnih programov:

 • Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
 • Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
 • Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013


Poleg tega bodo k ciljem NSRO prispevali tudi:

 • Čezmejni operativni programi:
 • čezmejno sodelovanje z Avstrijo,
 • čezmejno sodelovanje z Italijo,
 • čezmejno sodelovanje z Madžarsko
 • čezmejno sodelovanje s Hrvaško,
 • čezmejno sodelovanje v Jadranski pobudi
 • Transnacionalni operativni programi:
 • Alpski prostor (Alpine space)
 • Jugovzhodna Evropa (South East)
 • Srednja in vzhodna Evropa (Central East)
 • Sredozemlje
 • Medregionalni operativni programi:
 • Medregionalni Tematski program IVC
 • Medregionalni Interact II program
 • Medregionalni ESPON program
 • Medregionalni URBACT program


Za sredstva iz strukturnih in kohezijskega sklada lahko kandidirajo:

 • podjetja
 • javne ustanove
 • lokalne in regionalne skupnosti
 • tehnološki centri
 • inkubatorji
 • grozdi
 • tehnološke mreže
 • in drugi


FINANČNA RAZDELITEV SREDSTEV STRUKTURNIH IN KOHEZIJSKEGA SKLADA V SLOVENIJI

V okviru nove finančne perspektive 2007-2013 bo Sloveniji za strukturne in kohezijski sklad namenjenih 4,2 mljr. EUR sredstev EU. K temu je potrebno prišteti še nacionalna sredstva, ki jih bo Slovenija po potrebi dopolnjevala s sredstvi mednarodnih finančnih institucij, še posebej Evropske investicijske banke (EIB).

Operativni program

Sklad

Sredstva EU (v milijonih EUR)

Nacionalna sredstva v mio. EUR

OP razvoja človeških virov

ESS

755

133,3

OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture

ESRR +
Kohezijski sklad

224
1.411

288,5

OP za krepitev regionalnih razvojnih potencialov

ESRR

1.709

301,7

Čezmejni operativni programi in medregionalni operativni programi

ESRR

97

 

Transnacionalni operativni programi

ESRR

7

 

SKUPAJ

 

4.203

 


Poleg strukturnih in kohezijskega sklada sta na voljo še dve razvojni spodbudi:

Program

Sredstva EU (v milijonih EUR)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

900

Evropski sklad za ribištvo

21,6


SREDSTVA PO OPERATIVNIH PROGRAMIH IN PRIORITETAH POSAMEZNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

 

 

Razvojna prioriteta

Sredstva ESRR v mio. EUR

Nacionalna udeležba v mio. EUR

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

402

70,9

2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura

397

70,1

3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

263

46,5

4. Razvoj regij

619

109,3

5. Tehnična pomoč

28

4,9

Skupaj

1.709

301,7

 

Operativni program razvoja človeških virov

 

 

Razvojna prioriteta

Sredstva ESS v mio. EUR

Nacionalna udeležba v mio. EUR

1. Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

262

46,2

2. Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

140

24,7

3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

164

29,1

4. Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

64

11,3

5. Institucionalna in administrativna usposobljenost

97

17,1

6. Tehnična pomoč

28

4,9

Skupaj

755

133,3

 

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za

 

 

 

Razvojna prioriteta

Sredstva ESRR v mio. EUR

Sredstva KS v mio. EUR

Nacionalna udeležba v mio. EUR

1. Železniška infrastruktura

 

449,5

79,3

2. Cestna in pomorska infrastruktura – KS

 • ceste
 • pomorstvo

 

241,3
206,8
  34,6

42,6

3. Prometna infrastruktura – ESRR

224

 

39,5

4. Ravnanje s komunalnimi odpadki

 

205,5

36,3

5. Varstvo okolja – področje voda

 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod
 • oskrba s pitno vodo
 • zmanjšanje škodljivega delovanja voda

 

325,4
103

148,4
74

57,4

6. Trajnostna raba energije

 

159,8

28,2

7. Tehnična pomoč

 

29,6

5,2

Skupaj

244

1.411

288,5